Drogpolicy

ÖSS drogpolicy Drogpolicyn beskriver hur ÖSS förhåller sig till droger vid våra aktiviteter
Drogpolicy

Stadgar

För Östhammars Segelsällskap med hemort i Östhammar stiftat 1890, ombildat 1934.
Stadgarna senast fastställda/ändrade av extra årsmöte 2015.

IKRAFTTRÄDANDE
Dessa stadgar, antagna på extra årsmöte den 23 maj 2015 ersätter stadgar antagna av årsmötet 1994.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§ 1 Ändamål
Östhammars Segelsällskap är en allmännyttig ideell förening som har till uppgift;

 • att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade personer,
 • att utbilda och fostra ungdom till ett aktivt båt- och friluftsliv,
 • att främja båtsport och friluftsliv,
 • att verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamratskap och ett sjömansmässigt
  uppträdande på sjön,
 • att verka för goda hamnförhållanden, ordna med båtplatser samt anordningar för
  vinterförvaring av båtar,
 • att i övrigt tillvarata båtägarnas intressen.

§ 2 Sammansättning
Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i Sällskapet som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet
Sällskapet ska samverka med intresseorganisationer som främjar Sällskapets ändamål.

§ 4 Beslutande organ
Sällskapets beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning
Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1/10 t.o.m. 30/9.

§ 7 Stadgeändring
Årsmötet har att besluta om ändring av Sällskapets stadgar. För godkännande fordras 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till Stadgeändring kan avges av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från medlem ska skriftligen inges till styrelsen senast den 1 oktober för att jämte yttrande kunna föreläggas årsmötet.

§ 8 Avtal
Avtal med Östhammars kommun gällande markområde för varv och hamnområde för bryggor är bindande förutsättningar för Sällskapets verksamhet.

§ 9 Upplösning av Sällskapet
För upplösning av Sällskapet fordras beslut med minst 2/3 majoritet av två förenings-/årsmöten med minst en månads mellanrum.
I beslut om upplösning av Sällskapet ska revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning redovisas. Det ska också framgå att Sällskapets tillgångar ska användas till ett bestämt främjandeändamål som anknyter till Sällskapets stadgar enligt § 1.

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR
§ 10 Medlemskap och utträde
Medlemskap kan varje person vinna, som ställer sig Sällskapets stadgar och regler till efterrättelse och är villig att främja dess intressen. Ansökan om inträde ska skriftligen inlämnas till styrelsen på fastställt formulär. Ansökan prövas av styrelsen, varefter sökanden erhåller skriftligt svar på styrelsebeslut. Medlemskap erhålls först sedan fastställda avgifter erlagts.

Medlem som vill utträda ur Sällskapet bör skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som ej erlägger medlemsavgift utträder automatiskt.

Medlemskategorier:

 • Enskild vuxen medlem
 • Enskild ungdomsmedlem
 • Familjemedlem
 • Hedersmedlem

Medlem är ungdom t.o.m. det kalenderår under vilket denne fyller 18 år. Hedersmedlem (ständig medlem) utses av
årsmötet på förslag från styrelsen. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift.

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

 • har rätt att delta i sammankomst som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om Sällskapets angelägenheter,
 • har rätt till hamn- och uppläggningsplats enligt turordning,
 • har rätt att nyttja Sällskapets varvsutrustning, lokaler och övriga nyttigheter, som ägs eller disponeras av Sällskapet, mot erläggande av fastställda avgifter,
 • ska följa Sällskapets stadgar och beslut som fattas av beslutande organ,
 • har inte rätt till del av Sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av Sällskapet,
 • ska betala de avgifter som beslutats av Sällskapet,
 • ska fullgöra arbetsplikt och bevakning som beslutats av Sällskapet,
 • var och en som ansöker om och tilldelas bryggplats/reddplats ska vara medlem i Sällskapet.

Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras, som motverkar Sällskapets syften, som skadar Sällskapets intressen eller som inte fullgör de skyldigheter som är stadgade, kan av styrelsen uteslutas. Till medlem som föreslagits till uteslutning, skall lämnas skriftlig motivering. Uteslutning skall rapporteras till årsmötet. Medlem, som således uteslutits av styrelsen och inte anser sig kunna godta beslutet kan överklaga detta hos årsmötet inom tre veckor.

Årsmötet och extra årsmöte

§ 12 Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är Sällskapets högsta beslutande organ, hålls före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kallar till årsmöte. Kallelsen sänds ut till medlemmarna senast två veckor före mötet. Till kallelsen bifogas förslag till föredragningslista, styrelsens propositioner (förslag) samt inkomna motioner (medlemmarnas förslag).

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas rapport, verksamhetsplan inklusive budget samt propositioner och motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet. Handlingarna ska också läggas ut på ÖSS-hemsida samt finnas tillgängliga på ÖSS:s kansli senast en vecka före årsmötet.

§ 13 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandlas av årsmötet. Motioner till årsmötet ska skriftligen inges till styrelsen senast den 1 oktober. Styrelsen ska till årsmötet ge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som fyllt 16 år och erlagt gällande avgifter till Sällskapet, har rätt att delta i dess förhandlingar och äger därvid en röst. Styrelsemedlem äger ej rätt att delta i val av revisorer samt i beslut om ansvarsfrihet. Röstning med fullmakt sker ej. Medlem äger rätt att vid årsmöte väcka förslag. Beslut fattas dock ej förrän styrelsen haft tillfälle att närmare utreda framlagt förslag.

§ 15 Beslutsmässighet
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 16 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Val liksom övriga beslut sker i regel med enkel majoritet och öppen röstning. Beträffande stadgeändring gäller dock § 7. Mötet beslutar om sluten röstning ska äga rum. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, vid sluten röstning ska dock lotten skilja. Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17 Valbarhet
Röstberättigad medlem i Sällskapet är valbar till styrelse och valberedning.

§ 18 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Godkännande av årsmötets sammankallande.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 5. Val av två justeringsmän och rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av avgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av styrelse.
 13. Val av suppleanter.
 14. Val av revisorer jämte suppleanter.
 15. Val av övriga funktionärer i sektioner/avdelningar, valnämnd och plakettnämnd.
 16. Eventuellt bordlagda ärenden.
 17. Styrelseförslag samt motioner.
 18. Övriga ärenden enligt föredragningslista.
 19. Avslutning.

§ 19 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor
eller minst en tiondel av Sällskapets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14
dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för
extra årsmöte ska tillställas med-lemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i
ortspressen. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen. Vid extra årsmöte får
endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid
sådant möte gäller vad som sägs i § 14, § 15 och § 16.

VALBEREDNING
§ 20 Sammansättning och åliggande
Årsmötet utser valberedning för ett år, bestående av ordförande och två ledamöter. Valberedningen ska tillfråga
lämpliga kandidater om de är villiga att åta sig uppdrag samt att före den 1 november tillkännage styrelsen sitt
förslag för årsmötets val.

REVISORER
§ 21 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga
handlingar. Sällskapets räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 oktober. Revisorerna ska granska
styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen
överlämna revisionsberättelse senast den 15 november.

STYRELSEN

§ 22 Sammansättning

Sällskapets styrelse ska till mer än hälften bestå av ledamöter som är folkbokförda i Östhammars kommun.

Styrelsen, utses av årsmötet och består av:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Hamnkapten
Varvschef
Materialförvaltare
Klubbmästare
Seglingssektionens ordförande
Ungdomssektionens ordförande
Bergskärssektionens ordförande
Klubbhussektionens ordförande
Motorbåtssektionens ordförande
Två suppleanter

Styrelsen är beslutsmässig då minst sju styrelseledamöter är närvarande. Styrelsen får adjungera lämpliga personer för att vid behov förstärka sektionerna. Sektionsordförande ska vid frånvaro från styrelsemöte kalla annan sektionsmedlem för att rapportera i hans ställe. Ersättare eller adjungerad har ej rösträtt i Styrelsen.

Styrelseledamot väljs för en tid av två år. Ordförande, hamnkapten, klubbmästare, ungdomssektionens ordförande och materialförvaltare väljs jämna år, övriga udda år.
Styrelsen träffas minst fyra gånger per år. Ordförande, sekreterare, kassör, varvschef, hamnkapten och berörd sektionschef utgör styrelsens arbetsutskott (AU). AU svarar för den löpande ledningen och förbereder ärenden till styrelsen.

Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång inkallas suppleant eller sektionsmedlem i dennes ställe tills nytt val skett.
För att biträda styrelsen med att leda Sällskapets verksamhet utser årsmötet följande sektioner för en tid av två år:

Seglingssektion

- Förutom ordförande ett för verksamheten nödvändigt antal ledamöter varav hälften väljs varje år.
Klubbsektion
- Förutom ordförande (klubbmästaren) ett för verksamheten nödvändigt antal ledamöter varav minst hälften väljs
varje år.
Hamnsektion
- Förutom ordförande minst nio bryggförmän varav hälften väljs varje år.
Varvssektion
- Förutom varvschef minst tio slipförmän varav hälftens väljas varje år.
Ungdomssektion
- Förutom ordförande ett för verksamheten nödvändigt antal ledamöter varav hälften väljs varje år.
Bergskärssektion
- Förutom ordförande minst tre ledamöter varav hälften väljs varje år.
Klubbhussektion
- Förutom ordförande minst tre ledamöter varav hälften väljs varje år.
Motorbåtssektion
- Förutom ordförande ett för verksamheten nödvändigt antal ledamöter varav minst hälften väljs varje år.
Plakettnämnd
- Tre ledamöter varav en styrelserepresentant.

Uppstår vakanser kan styrelsen på förslag av berörd sektions ordförande tillsätta funktionärer under pågående
verksamhetsår.

§ 23 Funktionärernas åliggande

Styrelsen

Styrelsen ansvarar på årsmötets uppdrag för Sällskapets angelägenheter, förvaltar dess tillgångar och övrig egendom samt svarar för dess representation.

Ordföranden
Det åligger ordföranden;
- att föra Sällskapets talan,
- att opartiskt leda styrelsens och Sällskapets förhandlingar,
- att tillse att stadgar, regler och riktlinjer följs,
- att valda funktionärer fullgör sina åligganden,
- att kontinuerligt följa upp Sällskapets ekonomiska ställning.

Sekreteraren

Det åligger sekreteraren;
- att förbereda styrelsens sammanträden och Sällskapets möten,
- att föra protokoll över styrelsens och Sällskapets sammanträden,
- att sköta Sällskapets korrespondens samt registrera och förvara dessa handlingar,
- att ombesörja tillkännagivanden,
- att upprätta förslag till årsberättelse och verksamhetsplan

Kassören

Det åligger kassören;
- att enligt styrelsens direktiv förvalta Sällskapets tillgångar i form av likvida medel,
- att utarbeta förslag till budget,
- att sköta Sällskapets bokföring,
- att ombesörja in- och utbetalningar,
- att årligen upprätta balans- och resultaträkning
- att föra medlems- och båtmatrikel,
- att senast den 30 oktober årligen och i övrigt när så påfordras lämna revisorerna tillgång till Sällskapets räkenskaper,
- att tillse att Sällskapets fasta och lösa egendom samt verksamhet är betryggande försäkrad,
- att i samverkan med sektionerna kvartalsvis lämna styrelsen rapport om den ekonomiska ställningen,
- att mot myndigheter svara för Sällskapets ekonomiska skyldigheter,
- att i övrigt bevaka Sällskapets ekonomiska intressen,
- att ansvara för kansliets verksamhet.

Hamnkapten

Det åligger hamnkaptenen;
- att vara chef för hamnsektionen (med hamn menas samtliga uthyrningsplatser),
- att ha överinseende över hamnområdet
- att fördela hamnplatser samt föra nödvändiga förteckningar,
- att med biträde av bryggförmännen övervaka att ordningsregler för nyttjande av hamnen efterföljs,
- att med biträde av bryggförmännen planera och genomföra nödvändigt underhåll på Sällskapets bryggor.

Varvschefen

Det åligger varvschefen;
- att vara chef for varvssektionen,
- att ha överinseende över varvsområdet,
- att fördela varvsplatser samt föra erforderliga förteckningar,
- att med biträde av slipförmännen övervaka sjösättning och upptagning,
- att övervaka att ordningsregler för varvsområdet efterföljs.

Materielförvaltaren

Det åligger materielförvaltaren;
- att med stöd av övriga verksamhetsansvariga föra förteckning över Sällskapets fasta och lösa egendom,
- att övervaka att materielen handhas, vårdas och förvaras på ett ändamålsenligt och betryggande sätt,
- att föreslå styrelsen erforderliga åter- och nyanskaffningar.

Klubbmästaren

Det åligger klubbmästaren;
- att vara chef för klubbsektionen,
- att verka för sammanhållning och trivsel inom Sällskapet genom att anordna sammankomster, utflykter m.m.

Seglingssektionens ordförande

Det åligger seglingssektionens ordförande
- att vara chef för seglingssektionen,
- att främja seglingsverksamhet,
- att tillvarata och kanalisera segelbåtsägarnas intressen,
- att med biträde av sektionen svara för sektionens tävlingsverksamhet,
- att föra inventarium över sektionens priser.

Ungdomssektionens ordförande

Det åligger ungdomssektionens ordförande;
- att vara chef för ungdomssektionen,
- att med biträde av sektionen organisera och genomföra verksamheter som främja ungdomens intresse för båtar, båtsport, friluftsliv och natur,
- att i övrigt bevaka ungdomsfrågor som ligger inom ramen för Sällskapets verksamhet.

Bergskärssektionens ordförande

Det åligger Bergskärssektionens ordförande;
- att vara chef för Bergskärssektionen,
- att organisera och svara för underhåll och tillsyn av byggnader, bryggor och markområden på Bergskär,
- att svara för nyttjandeformer och ordningsregler för Bergskär,
- att vara styrelsen behjälplig med ekonomisk planering för att bibehålla Bergskärs status,
- att föra styrelsens talan i arrendefrågor gällande Bergskär,
- att svara för inventarieförteckning över Bergskärs utrustning.

Klubbhussektiones ordförande
Det åligger klubbhussektionens ordförande;
- att vara chef for klubbhussektionen,
- att svara för underhåll och tillsyn av ÖSS:s klubbhus med närliggande mark,
- att svara för nyttjandeformer och ordningsregler för klubbhusen,
- att vara styrelsen behjälplig med ekonomisk planering för att bibehålla klubbhusens status,
- att föra inventarieförteckning över klubbhusens utrustning.

Motorbåtssektionens ordförande

Del åligger motorbåtssektionens ordförande;
- att vara chef for motorbåtssektionen,
- att främja motorbåtsverksamhet,
- att tillvarata och kanalisera motorbåtsägarnas intressen,
- att med biträde av sektionen svara för all tävlingsverksamhet,
- att föra inventarium över sektionens priser.

§ 24 Emblem

Sällskapets emblem utgörs av vimpel/flagga, standert, mössmärke samt standertnål. Vimpeln är orange och 20x30 cm med Sällskapets initialer ÖSS i svart på vitt mittfält. Sällskapets flagga har samma utseende som vimpeln, men kan vara av varierande storlek. Sällskapets vimpel/flagga förs på båt registrerad i Sällskapet endast då medlem av Sällskapet svarar för båt och besättning. Sällskapets flagga hissas på plats och vid tillfälle som bestäms av styrelsen.

§ 25 Förtjänsttecken och priser
Sällskapets förtjänstnål tilldelas medlem som under minst fem år innehaft styrelse- eller annat viktigare funktionärsuppdrag och på ett hedrande sätt bidragit till Sällskapets utveckling. Sällskapets förtjänstplakett kan tilldelas förtjänt person inom eller utom Sällskapet. Förtjänstplakett kan tilldelas person som särskilt utmärkt sig och därmed verkar eller har verkat för Sällskapets ändamål eller på annat sätt utmärkt sig på ett betydande förtjänstfullt sätt för sjölivets fromma. Förtjänstplaketter utdelas alltid med en motivering.

Sällskapets prisplakett utdelas vid av Sällskapet anordnad båttävling. I övrigt hänvisas till gällande tävlingsreglemente, som upprättas och fastställs av seglings- eller motorbåtssektionen. Medlem äger rätt att till plakettnämnden in-komma med förslag på person som bör tilldelas förtjänsttecken eller förtjänstplakett eller bör antas som hedersmedlem. Plakettnämnden inlämnar förslag till utmärkelser till styrelsen före den 1 november.

§ 26 Regler och föreskrifter

Regler och föreskrifter för nedanstående verksamheter ska vara förtecknade och av styrelsen beslutade:
Hamn och varv
Klubbhus
Bergskär
Kansli/administration
Bevakning
Arbetsplikt

Reglerna ska ovillkorligen följas av alla ÖSS-medlemmar och de som nyttjar eller beträder Sällskapets anläggningar eller på annat sätt omfattas av ordningsreglerna.

§ 27 Information

Sällskapets medlemmar ska hållas informerade om Sällskapets verksamhet. Styrelsen eller den styrelsen utser, ansvarar för informationen som i första hand ges via ÖSS-karet och/eller ÖSS hemsida på Internet.