Miljöplan för Östhammars Segelsällskap

Nedan kan du läsa om ÖSS miljöplan och vad du ska tänka på för en bättre miljö.

(Fastställd av ÖSS styrelse och gällande från 2019-03-26)

Östhammars Segelsällskap och dess medlemmar har att ta hänsyn till båtlivets miljöpåverkan.

Sällskapet och dess medlemmar skall följa miljöplanen i enlighet med detta dokument. Allt i syftet att värna om miljön inom de mark- och vattenområden som disponeras av Sällskapet, men även i och på de farvatten och tilläggsplatser som våra medlemmar nyttjar.

Miljöplanen innehåller:
• Miljöpolicy
• Miljöregler
• Avfallsplan
• Regler för upptagning/förvaring/vårrustning
• Handlingsplan vid miljöolycka och Aktuella telefonnummer.

Sällskapet och dess medlemmar har att ovillkorligen följa denna miljöplan och eventuell annan information som är följden av denna.

Varje enskild medlem ansvarar för kostnader för egen otillåten miljöpåverkan. Överträdelse kommer att beivras i enlighet med Sällskapets stadgar.

Sällskapet gör regelbundet egenkontroller och riskbedömning av verksamheten. Utifrån utfallet av dessa kan förändringar komma att
ske i framtida miljöplan.

Östhammars kommun via Bygg- och Miljönämnden utövar regelbunden tillsyn över Sällskapets miljöarbete och utfärdar förelägganden och försiktighetsåtgärder. Då så är påkallat kan detta påverka Sällskapets miljöplan.

Miljöpolicy
Östhammars Segelsällskap är en ideell förening har som främsta syfte att främja båtlivet. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till klubbens, medlemmens och båtlivets potentiella miljöpåverkan. Åtgärder skall alltid vidtas för att minimera miljöbelastningen på mark, luft och vatten.

Östhammars Segelsällskap och dess medlemmar skall:
• Så långt som möjligt minimera miljöpåverkan och agera på ett miljöriktigt sätt.

• Följa gällande miljölagstiftning och den miljöplan som klubben tagit fram.

• Vid arbeten på den egna båten skall de mest miljövänliga alternativen väljas.

• Verka för ökad sopsortering.

• Tänka på att minimera eventuella brandrisker.

• Följa Östhammars kommuns gällande regler för färskvattenanvändning

• Allt arbete skall ske med hänsyn tagen till miljöpåverkan på omgivningen.

• Verka för ständig förbättring av miljöarbetet.

• Sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöplan för att våra avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.

Miljöregler


Allmänt

• Medlemmarna/båtägarna samt Sällskapet skall alltid sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, som t.ex. miljöanpassad olja, glykol och drivmedel. Endast godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.

• Information om godkända och icke godkända båtbottenfärger finns på Kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se

• Miljöfarliga produkter som färg, glykol, spillolja eller bensin/diesel får inte tömmas på marken eller i vattnet!

• Minimera tomgångskörning och se till att serva motorn regelbundet vilket bidrar till att hålla nere bränsleförbrukningen.

• Sällskapets sopkärl skall endast användas för hushållssopor. Allt annat som kemikalier, oljor eller annat som anses som sopor skall hanteras enligt Sällskapets avfallsplan.

• Tvättning av båtbotten skall alltid ske på klubbens spolplatta

Endast hushållssopor får lämnas i klubbens sopkärl.
Övriga sopor och miljöavfall skall båtägare omhänderta och lämna på återvinnings-station/-central.

Båtbotten tvättas på spolplattan och marken skall täckas vid slipning.
Använd miljövänliga alternativ.

Avfallsplan
.
Följande regler för avfallshantering ska följas av klubben och dess
medlemmar:

• Varje medlem är själv ansvarig för alla kemikalier, färger, drivmedel och andra miljöfarliga ämnen som medlemmen tar med sig till klubbens område och hamn, och ska själv se till att de hanteras på ett miljömässigt korrekt sätt. Eventuella rester ska efter användning tas om hand enligt gällande miljöregler och på ett miljömässigt korrekt sätt.

• Hushållssopor som uppstår under användandet av båten får kastas i klubbens soptunnor. Om klubbens soptunnor är fulla ska medlemmarna ta med sig sina sopor hem eller till återvinningscentral. Glasflaskor räknas inte som hushållssopor.

• Klubben har inga sopkärl eller andra uppsamlingskärl för grovsopor eller miljöfarliga ämnen. Dessa sopor skall av medlemmen lämnas på lämplig återvinningscentral.

• Miljöfarliga ämnen får inte efter användning lämnas kvar på klubbens områden och hamn.

• Klubbens medlemmar ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen som vid bryggplatsen för att inte närmiljön i och runt båtklubben skräpas ner.

• Tömning av toalettavfall i vattnet är förbjudet från och med 2015.

Använd sugtömning på mottagningsstation om du har septiktank i båten.

Miljöfarligt avfall

Exempel på avfall som klassas som miljöfarligt eller icke hushållssopor.

• Drivmedel, bränslefilter
• Oljor, oljefilter och glykol
• El- och elektronikskrot, glödlampor/lysrör
• Alla slags batterier
• Färgrester, lösningsmedel och kemikalier
• Slipdamm
• Glas och metall
• Gamla presenningar.

Miljöstationer för återvinning
I Östhammar finns återvinningscentraler (öppna dygnet runt) för normalt avfall vid Coop Extra utmed väg 76 eller vid bensinmacken INGO mellan Infartens centrum och räddningsstationen centralt i Östhammar.

Återvinningsstation för även miljöfarligt avfall (öppet dagtid vardagar och del av lördagar) finns bakom Coop Extra

Toatömningsstationer

• Tömning av septiktank i närområdet kan göras vid fritidsbåtshamnarna i Östhammar, Öregrund, Herräng, Grisslehamn med flera.

Regler för upptagning/förvaring/vårrustning

• Avspolning av båtens botten ska ske på avsedda spolplattor inom området i samband med upptagning.

• Tvätt av båtbotten på uppställningsplats är förbjuden.

• Täck marken innan båtbotten slipas. Slipning ska ske med slipmaskin kopplad till dammsugare eller behållare. Slipdammetskall samlas upp och lämnas på återvinningscentral.

• Vid skrapning/slipning av bottenfärg skall underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester omhändertas som miljöfarligt avfall och lämnas på återvinningscentral.

• Förebyggande åtgärder görs av respektive båtägare för att skydda marken från eventuella bränsle- olje- glykol- eller färgspill.

• Allt miljöfarligt avfall ska av respektive båtägare, källsorteras och lämnas på återvinningscentral.

• Miljövänliga alternativ skallanvändas vid bottenmålning

• Båtägare ska hålla allmänt snyggt och rent vid uppställningsplatsen. Överblivet pallningsmaterial som trä, metall, plast mm. skall lämnas på återvinningscentral. Spolplattan skall användas vid båtbotten tvätt.

Täck marken innan båtbotten slipas. Glykol och oljor skall omhändertas. Använd alltid miljövänliga alternativ.

Handlingsplan vid miljöolycka
I båt
• I båtens motorrum eller kölsvin bör absorberande material finnas för att suga upp mindre utsläpp.

På land
• Skydda marken, exempelvis med gammal presenning eller annat ogenomträngligt material, så att miljöpåverkande produkter inte tränger ner i marken.
• Allt material som använts vid uppsamlandet omhändertas som miljöfarligt avfall.

I sjön
• Hindra och minimera spridning av utsläppet genom att om möjligt avgränsa utsläppet.
• Vid större utsläpp larma Räddningstjänst tel. 112. Kontaktpersoner och telefonnummer vid miljöarbeten eller miljöfara.

• Vid Akut miljöfara: Räddningstjänst. Ring 112
• ÖSS Varvschef: se under Funktionärer 20xx på ÖSS hemsida
• ÖSS Hamnchef: se under Funktionärer 20xx på ÖSS hemsida
• ÖSS Miljöansvarig:se under Funktionärer 20xx på ÖSS hemsida
• ÖSS Ordförande: se under Funktionärer 20xx på ÖSS hemsida

Oj Oj Oj!
Så här skall du som ÖSS:are tänka och agera
gällande sopor och miljön i båtlivet.
Så långt som möjligt minimera miljöpåverkan och agera på ett miljöriktigt sätt. Hushållssopor som uppstår under användandet av båten får kastas i klubbens soptunnor. Om klubbens soptunnor är fulla ska medlemmarna ta med sig sina sopor hem eller till miljöstation. Glasflaskor eller aluminiumburkar räknas inte som hushållssopor.

Allt miljöfarligt avfall lämna på återvinningsstation och allt övrigt avfall/sopor skall av båtägare källsortera och lämnas på återvinningscentral.

Återvinningscentral i Östhammars närområde (öppna dygnet runt) finns vid Coop Extra vid väg 76 eller vid bensinmacken INGO centralt i Östhammar eller använd miljöstation i egen kommun. Återvinningsstation finns bakom Coop Extra (öppen vardagar dagtid och del av lördag) Se www.osthammar.se och sök på återvinning.

Klubbens medlemmar ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen som vid bryggplatsen för att inte närmiljön i och runt båtklubben påverkas.

Täck marken innan båtbotten slipas. Slipdamm skall samlas in  och lämnas på  återvinningsstation.

Glykol och oljor skall omhändertas och lämnas på återvinningsstation.